XNK

phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kinh doanh động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022


2022-05-16 - Sở Công Thương nhân được Công văn số 248⁄XNK-NS ngày 10⁄5⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 79 thông báo, bao gồm 73 văn bản dự thảo và 06 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄3⁄2022-20⁄4⁄2022 của các nước thành viên WTO.

Để kịp thời thông tin về các quy định trên đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ngày 16/5/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 976/SCT-QLTM phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để biết và chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết Công văn số 248/XNK-NS ngày 10/5/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xem tại đây.

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị góp ý bằng văn bản gửi về Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 024 4440 5310; email: xnk-ns@moit.gov.vn) hoặc Sở Công Thương (địa chỉ: Tầng 6 nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Nguồn:Trần Thu