Đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022”


2022-05-12 - Thực hiện Công văn số Công văn số 1598⁄BNG-TĐG ngày 26⁄4⁄2022 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Để Hội thảo tổ chức được hiệu quả, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 940/SCT-QLTM đề nghị Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến chè triển khai một số nội dung sau:

1. Đăng ký các sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội thảo theo phụ lục đính kèm. Đồng thời cung cấp mỗi sản phẩm chè 13 mẫu thử về Sở Công Thương để Sở Công Thương gửi tới văn phòng các Đại sứ quán nhằm giới thiệu trực tiếp với các đối tác sở tại trong khuôn khổ hội thảo.

2. Đăng ký thành phần tham gia Hội thảo (gồm: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại).

3. Đăng ký phát biểu tham luận giới thiệu về sản phẩm của đơn vị, nhu cầu cần kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ tại Hội thảo.

Đề nghị Quý doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp các nội dung trên về Sở Công Thương trước 10 giờ ngày 13/5/2022 theo địa chỉ: Tầng 6 nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nguồn:Phòng QLTM