XNK

Thông tin về Phương án "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)


2022-04-15 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 1125⁄SCT-XNK ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Để kịp thời thông tin về Phương án Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo "Vùng xanh an toàn" trong khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải Phương án trên để thông báo đến đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được khi thực hiện các hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết Phương án số 141/PA-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Móng Cái xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM