Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu


2014-09-17 - Ngày 28⁄8⁄2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

            Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

          Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép, việc sản xuất không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác lien quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.  

             Nhóm sản phẩm tham gia bình chọn gồm: sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; các sản phẩm khác.

           Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Được tổ chức bình chọn theo 4 cấp, gồm: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia; Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm; Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

          Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính chất văn hóa và thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2014 và thay thế Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

             Chi tiết Thông tư xem tại mục văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn:Nguyễn Luyến (Phòng QLCN)