Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022


2022-03-31 - Thực hiện Kế hoạch số 2014⁄KH-UBND ngày 13⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 655⁄UBND-KTN ngày 07⁄3⁄2022 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022. Ngày 31⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 638⁄KH-SCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tôn vinh, quảng bá thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia; Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia; tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ được mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nội dung và hoạt động bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” được tổ chức và thực hiện trong tháng 4, trong đó tổ chức các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Thương hiệu quốc gia diễn ra từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022.

III. NỘI DUNG

1. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh để cung cấp thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương, banner quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam và các tài liệu, thông tin về Chương trình Thương hiệu quốc gia, hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia phục vụ việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Treo banner tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”

- Số lượng: 177 banner (gồm 147 banner dọc, 30 banner ngang), trong đó: Thành phố Lai Châu 61 banner (51 banner dọc, 10 banner ngang), huyện Than Uyên 58 banner (48 banner dọc, 10 banner ngang), huyện Mường Tè 58 banner (48 banner dọc, 10 banner ngang).

- Nội dung: Theo mẫu do Bộ Công Thương thiết kế.

- Địa điểm: Treo trên trục các tuyến đường trung tâm thành phố Lai Châu, huyện Mường Tè và huyện Than Uyên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương (Phòng Quản lý thương mại).

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Mường Tè, huyện Than Uyên và thành phố Lai Châu.

- Thời gian: Ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí thực hiện: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Sở Công Thương năm 2022.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương đăng thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương; tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu quốc gia, thương hiệu của các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia và các hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng theo nội dung tại Kế hoạch số 2014/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Mường Tè, huyện Than Uyên và thành phố Lai Châu

- Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thực hiện treo banner tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2022.

- Cung cấp thông tin cơ quan đầu mối phối hợp, cán bộ đầu mối các cơ quan phối hợp (họ và tên, chức vụ, số điện thoại) gửi Sở Công Thương trước ngày 14/4/2022 để thuận lợi cho việc liên hệ và phối hợp triển khai thực hiện treo banner tuyên truyền. Thông tin cán bộ đầu mối triển khai nhiệm vụ của Sở Công Thương: Bà Nguyễn Thị Hương Trà - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại; Số điện thoại: 0964595418.

3. Phòng Quản lý thương mại

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Sở Công Thương; các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Mường Tè, huyện Than Uyên và thành phố Lai Châu tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Cử công chức khảo sát địa điểm treo banner tại huyện Mường Tè, huyện Than Uyên và thành phố Lai Châu.

- Cung cấp thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương, banner quảng bá ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” và các tài liệu, thông tin tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu quốc gia, hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Văn phòng Sở để thực hiện đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu Sở báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh trước ngày 15/5/2022.

4. Văn phòng Sở

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý thương mại thực hiện quản lý và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2022.

- Đăng tải thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương, banner quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam và các tài liệu, thông tin tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu quốc gia, hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia trên trang thông tin điện tử của Sở./.

Nguồn: