Xin ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2022-04-05 - Căn cứ Thông tư số 04⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Công văn số 555/UBND-TH ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương.

Để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương đảm bảo phù hợp với quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương và tình  hình thực tế, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh ban hành.

- Dự thảo Tờ trình tải về tại đây

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh tải về tại đây

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.

Nguồn:Trần Thu