Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030


2022-03-26 - Ngày 25⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 604⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

 

                        Chi tiết Kế hoạch số 604/KH-SCT ngày 25/3/2022 của Sở Công Thương xem tại đây

Nguồn:Trần Thu