Thực hiện các quy định và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-03-21 - Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để bảo đảm duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; ngày 21/3/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 577/SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, có phương án, kế hoạch dự trữ xăng, dầu không để gián đoạn việc bán hàng tại các cửa hàng bản lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp bị gián đoạn nguồn cung do các thương nhân đầu mối, kịp thời phản ảnh để Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương xử lý.

2. Tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; thực hiện bán hàng đảm bảo đúng thời gian đã đăng ký; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ mặt hàng xăng, dầu để tránh gây hỏa hoạn và gây ra tình trạng bất ổn cung - cầu thị trường.

3. Cam kết bằng văn bản thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khoản 21, Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP gửi về Sở Công Thương trước ngày 26/3/2022 theo mẫu tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM