Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu


2022-03-22 - Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu; Ngày 21/3/2022, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 573/TB-SCT về việc công khai số điện thoại đường dây nóng, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng Sở Công Thương:

- Số điện thoại bàn cố định: 02133.876.923 (Tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần).

- Số điện thoại di động: 0983802199 (Đồng chí Nguyễn Trọng Thức - Trưởng phòng Quản lý Thương mại).

2. Chế độ bảo mật thông tin: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị đến đường dây nóng được đảm bảo bí mật thông tin, danh tính theo quy định.

Sở Công Thương mong nhận được sự phối hợp, thông tin và chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

Nguồn:Phòng QLTM