Thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình


2022-03-08 - Ngày 08⁄3⁄2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 204⁄UBND -VP5 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình

               Chi tiết Công văn số 204/UBND -VP5 xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM