Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022


2022-03-07 - Ngày 07⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 460⁄KH-SCT kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 460/KH-SCT xem tại đây

Nguồn: