XNK

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


2022-03-02 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 315⁄SCT-QLTM ngày 01⁄3⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để kịp thời thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xin đăng tải nội dung Công văn số 315/SCT-QLTM ngày 01/3/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn để các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Chi tiết Công văn số 315/SCT-QLTM ngày 01/3/2022  của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xem tại đây, Phụ lục xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM