Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 02 năm 2022


2022-03-02 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tuy nhiên do kỳ nghỉ tết Nguyên đán vào đầu tháng 02 nên hoạt động mua bán hàng hóa của Nhân dân giảm so với tháng trước.

 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 267,6 tỷ đồng, giảm 10,4% so với tháng 01, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước đạt 188,5 tỷ đồng, giảm 3,8% so với tháng 2, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 79,1 tỷ đồng, giảm 23% so với tháng 01, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 12,4% so với tháng 01, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,4 tỷ đồng, giảm 17,1% so với tháng 01, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện đạt 245,9 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng 01, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 2 tỷ đồng, tăng 9,3% so với tháng 01, giảm 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 277,2 triệu kWh; đá xây dựng 45.550 m3; gạch xây dựng 9 triệu viên; nước máy sản xuất 450.000m3; xi măng 350 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 101.971/106.421 hộ, đạt 95,8%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 4.450/106.421 hộ, chiếm 4,2%; số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 920/956 thôn bản, đạt 96,2%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 36/956 thôn bản, chiếm 3,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 599,8 tỷ đồng, giảm 3,7% so với tháng 01, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 182,9 tỷ đồng; hàng may mặc 33,7 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 56,5 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,3 tỷ đồng; xăng dầu 71,6 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 02 ước đạt 3,78 triệu USD, tăng 22,8% so với tháng 01, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: 

Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 0,29 triệu USD, trong đó chủ yếu là giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 0,29 triệu USD, giảm 39,6% so với tháng 01, giảm 79,2% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là chè.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 3,49 triệu USD, tăng 34,3% so với tháng 01, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị thủy điện.

Trong tháng 3, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Là Pơ. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa và phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Pắc Ma. Ban hành: Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo; Quy định tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 499/TB-KTNN ngày 17/11/2021 về kiểm toán chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Lai Châu.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để khôi phục hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.

Xây dựng kế hoạch khảo sát các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương năm 2023 và đề án bổ sung khuyến công quốc gia năm 2022; triển khai các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022./. 

Nguồn:Trần Thu