Mời tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022


2022-03-02 - Thực hiện Công văn số 507⁄XTTM-HTXK ngày 28⁄02⁄2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương về việc hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022.

Nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam tăng cường tìm kiếm đối tác, kết nối các cơ hội kinh doanh và xuất khẩu sang thị trường Mexico, Ngày 02/3/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 422/SCT-QLTM thông tin về Chương trình "Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022" do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Mexico và Bộ Kinh tế Mexico tổ chức tới Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến thực thẩm, ngành nông, lâm thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý nắm được, nếu có nhu cầu tham dự Hội nghị đăng ký theo mẫu tại đây. Thông tin cụ thể về Chương trình hội nghị:

- Tên Hội nghị: Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mexico 2022.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2022.

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến và Facebook.

- Nội dung chương trình: xem tại đây

2. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã theo mẫu tại đây, kèm theo đơn đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã và gửi về Sở Công Thương trước ngày 14/3/2022 (thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn) để tổng hợp đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại.

Nguồn:Phòng QLTM