Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP ngày 28⁄01⁄2022, Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP ngày 31⁄01⁄2022 của Chính phủ


2022-03-02 - Ngày 28⁄01⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28⁄01⁄2022 thay thế Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 và Nghị định số 21⁄2020⁄NĐ-CP ngày 17⁄02⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2022.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực ngành công thương, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải nội dung của các Nghị định trên để UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, phổ biến các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị định nêu trên.

 

Chi tiết Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ xem tại đây

Chi tiết Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL