Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022


2022-03-01 - Thực hiện Công văn số 518⁄UBND-KTN ngày 24⁄02⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 822⁄BCT-XTTM ngày 22⁄02⁄2022.

Nhằm xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời tôn vinh, quảng bá thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp một số nội dung sau:

1. Thông tin nội dung về kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý biết, đáp ứng đủ điều kiện, đăng ký tham gia.

Mẫu hồ sơ được quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 8 và mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định); Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Chi tiết Mẫu đăng ký xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nam 2022 xem tại đây.

2. Tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các doanh nghiệp gửi Sở Công Thương trước ngày 25/3/2022 theo địa chỉ: Tầng 6, nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu để tổng hợp và đăng ký với Ban tổ chức. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm 03 bộ hồ sơ gốc (đóng file còng cua) và 01 bộ hồ sơ bản mềm gửi qua hòm thư điện tử pqltm.soct@laichau.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Vũ Thị Hải - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0979.733.089.

Nguồn:Phòng QLTM