XNK

Tuyên truyền triển khai Thông tư 05⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄02⁄2022 của Bộ Công Thương


2022-02-28 - Ngày 18⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05⁄2022⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), có hiệu lực thi hành từ ngày 04⁄4⁄2022.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải Thông tư trên tới Quý cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, đề nghị Quý cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nắm được khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP.

 Chi tiết Thông tư số 05/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM