Khối tham mưu, QLNN về kinh tế, tổng hợp: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


2022-02-23 - Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn khó lường, thời tiết diễn biến bất thường,.... Phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp (gồm 05 Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giao thông vận tải) do Sở Công Thương làm Khối trưởng tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20

        1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phát, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng thành viên trong Khối.

         2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

        3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua do ngành dọc phát động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

          4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; các thành viên của Khối thi đua phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua do Trưởng khối phát động.

         5. Các đơn vị thành viên của Khối tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 thuộc lĩnh vực tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong Khối. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm ‘‘xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” trong mỗi công chức, viên chức.

        Trưởng Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Khối đồng sức, đồng lòng, phát huy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022./.

Nguồn:Trần Thu