Sở Công Thương Lai Châu: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022


2022-02-23 - Thực hiện Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nhằm phát huy thành tích đã đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, góp phần thực hiện kế hoạch chung của tỉnh năm 2022; Ngày 23⁄2⁄2022, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước năm 2022". Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phát, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp. Phát triển lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chi tiêu chủ yếu năm 2022: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 6492,8 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.512,9 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 50,82 triệu USD; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 96,2%...

 3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua do Bộ Công Thương phát động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

5. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các phòng, đơn vị trực thuộc; các thành viên Hội đồng TĐKT Sở phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Trưởng Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp năm 2022.

6. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” trong mỗi công chức, viên chức.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua lên công thông tin điện tử của Sở; biểu dương kịp thời gương các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

8. Tổ chức thực hiện

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị cụ thể hoá tổ chức thực hiện các nội dung phong trào thi đua của Sở; tổ chức lựa chọn đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

b) Các tổ chức đoàn thể phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Sở phát động gắn với các hoạt động của tổ chức mình.

c) Văn phòng Sở chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo thực hiện các nội dung phong trào thi đua trong toàn ngành theo quy định; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của Sở.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tăng cường đoàn kết, năng động sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, khai thác tiềm năng thế mạnh, trình độ tri thức, sức mạnh đoàn kết của tập thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022./.

Nguồn:TT