Lai Châu: Tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh


2022-02-23 - Thực hiện Công văn số 478⁄UBND-KTN ngày 22⁄02⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ngày 23⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 353⁄SCT-QLTM đề nghị Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cục Quản lý thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, hạn chế số lượng xăng, dầu bán ra, không niêm yết giá bán, bán không đúng giá niêm yết theo quy định của nhà nước gây bất ổn thị trường. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện thời gian mở, đóng cửa hàng theo văn bản đã đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước và việc ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, xử lý nghiêm các thương nhân, cửa hàng vi phạm các quy định trong kinh doanh xăng dầu.

2. Phòng Kinh tế thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Theo dõi chặt chẽ việc mở, đóng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn theo văn bản đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước; trường hợp phát hiện cửa hàng xăng dầu trên địa bàn giảm thời gian bán hàng hoặc ngừng bán hàng mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đề nghị thông tin về Sở Công Thương để xử lý theo quy định.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: Chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, có phương án, kế hoạch dự trữ xăng, dầu, không để gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu cũng như hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bản lẻ xăng dầu của doanh nghiệp; trường hợp nguồn cung ứng xăng dầu từ các thương nhân cung ứng không đáp ứng đủ nhu cầu về sản lượng cung ứng theo hợp đồng đã ký kết đề nghị các doanh nghiệp thông tin về Sở Công Thương để báo cáo Bộ Công Thương.

Đảm bảo thời gian bán hàng theo văn bản đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, khi ngừng bán hàng phải có văn bản thông báo và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; kinh doanh xăng, dầu đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng với nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện niêm yết giá bán tại cửa hàng và bán đúng giá niêm yết theo quy định của Nhà nước./.

Nguồn:Trần Thu