Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022


2022-02-17 - Ngày 17⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 320⁄KH-SCT duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

 

                                           Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:TT