XNK

Triển khai thực hiện Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương


2022-02-11 - Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

           Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải nội dung Thông tư trên nhằm phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nắm được và triển khai thực hiện.

Chi tiết Thông tư số 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Trần Thu