Triển khai thực hiện Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương


2022-02-10 - Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2022.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương đăng tải nội dung Thông tư trên phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nắm được và thực hiện khi ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh.

  Chi tiết Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM