Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương


2022-02-10 - Ngày 09⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 264⁄KH-SCT tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

 

                           Chi tiết Kế hoạch số 264/KH-SCT ngày 09/01/2022 của Sở Công Thương xem tại đây

Nguồn:Trần Thu