XNK

Thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


2022-02-08 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 123⁄SCT-QLTM&XNK ngày 08⁄02⁄2022 của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng về việc tình hình hoạt động tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để kịp thời thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xin đăng tải toàn văn nội dung văn bản trên; đồng thời đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết Công văn số 123/SCT-QLTM&XNK ngày 08/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng xem  tại đây 

Nguồn:Phòng QLTM