Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022


2022-01-18 - Ngày 18⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 124⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

 

                             Chi tiết Kế hoạch số 124/KH-SCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu