Lai Châu: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022


2022-01-21 - Ngày 20⁄1⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022.

Theo đó, đối tượng tuyên truyền là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền là: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 và kết quả triển khai thực hiện. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính…. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuyên truyền các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân. Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền sẽ lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị,...Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị. Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên kênh thông tin đại chúng: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn...

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Nguồn:Trần Thu