Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 114,8 tỷ đồng


2014-08-28 - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 114,8 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng 7⁄2014, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2013

           Phân theo thành phần kinh tế: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 72,8 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng 7/2014; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 41,6 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 7/2014; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,295 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng 7/2014.

           Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 1,69 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng 7/2014; Công nghiệp chế biến ước đạt 48,09 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng 7/2014; Công nghiệp sản xuất điện 63,8 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 7/2014; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 1,23 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng 7/2014.

           Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Chè các loại 418 tấn; đá đen 38.000 viên; điện phát ra 110 triệu kwh; gạch xây dựng 4.200 nghìn viên; nước máy sản xuất 260.000 m3; xi măng 250 tấn; đá xây dựng 54.182 m3.

           Số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia là 97/108 xã, đạt tỷ lệ 90%, tăng 02 xã so với năm 2013; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 65.392/85.840hộ./.

Nguồn:Nguyễn Luyến