Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021


2022-01-04 - Ngày 04⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 471⁄BC-UBND đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

 

            Chi tiết Báo cáo số 471/BC-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu