Thông tư Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại


2014-08-22 - Ngày 06⁄8⁄2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25⁄2014⁄TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

              Thông tư này quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại do các tổ chức, cá nhân liên quan phải trả cho bên bán điện để  thực hiện ngừng và cấp điện trở lại trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 và Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng bao gồm: bên bán điện; bên mua điện yêu cầu bên bán điện ngừng cung cấp điện; tổ chức, cá nhân yêu cầu bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

               Theo đó, bên bán điện gồm Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực và các đơn vị phân phối, bán lẻ điện được thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại để bù đắp cho việc thực hiện ngừng và cấp điện trở lại. Tiền thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán vào doanh thu của bên bán điện và nộp thuế theo quy định. Chi phí ngừng và cấp điện trở lại được thu trước 1 lần khi ngừng cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện hay nhằm đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình hoặc thu trước khi cấp điện trở lại trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm, bị ngừng cấp điện trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Thông tư 30/2013/TT-BCT.  

          Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2014. Khi Thông tư số 25/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 08/2007/QĐ-BCN ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại sẽ hết hiệu lực thi hành.

              Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguồn:Nguyễn Luyến