Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-05-24 - Ngày 21⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1379⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

                  Chi tiết Kế hoạch số 1379/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu