Sở Công Thương: Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


2014-08-07 - Ngày 06⁄8⁄2014, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

         Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương quán triệt, tuyên truyền các nội dung cơ bản của: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những căn cứ lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam trong thời gian qua.

         Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững tinh thần và nội dung cơ bản của Nghị quyết; phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; giáo dục tinh thần yêu nước, định hướng nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành tin tưởng vào chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về việc giữ gìn sự toàn vẹn của lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn:Trần Thu