Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu


2021-11-10 - Ngày 08⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 41⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu

 

                         Chi tiết Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu