XNK

Sở Công Thương Lai Châu phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO trong tháng 10 năm 2021.


2021-12-09 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 781⁄XNK-NS ngày 18⁄11⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 65 thông báo bao gồm 48 dự thảo và 17 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong tháng 10 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Để kịp thời thông tin về các quy định trên đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương xin đăng tải nội dung văn bản trên tới Quý cơ quan, doanh nghiệp biết và chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết Công văn số 781/XNK-NS ngày 18/11/2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xem tại đây.

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị góp ý bằng văn bản gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ: Tầng 6 nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn để tổng hợp báo cáo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Nguồn:Phòng QLTM