Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng


2014-07-25 - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 6⁄2014, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo thành phần kinh tế: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 64,2 tỷ đồng, giảm 5,2% so với tháng 6/2014; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng 6/2014; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,105 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng 6/2014.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 1,45 tỷ đồng, giảm 7,05% so với tháng 6/2014; Công nghiệp chế biến ước đạt 47,98 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng 6/2014; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 54,9 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 6/2014; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 1,16 tỷ đồng, giảm 4,8% so với tháng 6/2014.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Chè các loại 471 tấn; đá đen 13.000 viên; điện phát ra 83 triệu kwh; gạch đất nung 4.200 nghìn viên; nước máy sản xuất 300.000 m3; xi măng 202 tấn; đá xây dựng 51.734 m3.

Số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia là 97/108 xã, đạt tỷ lệ 90%, tăng 02 xã so với năm 2013; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 64.689/83.424 hộ./.

Nguồn:Nguyễn Luyến