XNK

Triển khai Thông tư số 14⁄2021⁄TT-BCT ngày 29⁄10⁄2021 của Bộ Công Thương


2021-10-29 - Ngày 29⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14⁄2021⁄TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại có hiệu lực thi hành từ ngày 15⁄12⁄2021.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 02/11/2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1973/SCT-QLTM thông tin Thông tư trên tới Quý cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, đề nghị Quý cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nắm được khi nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Chi tiết Thông tư số 14/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

 

Nguồn: