Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ kinh phí khuyến công và hồ sơ đề án khuyến công


2021-11-08 - Căn cứ Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 1881⁄QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 407⁄QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 03⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Sở Công Thương hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công như sau:

I. NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

1. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (Đối với các cụm công nghiệp chưa được hỗ trợ): Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

2. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp: Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

3. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn: Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

4. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật): Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 1.000 triệu đồng/mô hình.

5. Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

6. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hội chợ, triển lãm (bao gồm các chi phí: Trang trí và thuyết minh gian hàng; mua, mượn sản phẩm; vận chuyển,...), từ nguồn ngân sách tỉnh.

7. Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước: Hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng (dự kiến giá thuê một gian hàng tiêu chuẩn tại các hội chợ, triển lãm ở trong nước là 10 triệu đồng).

8. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Mức hỗ trợ tối đa không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu.

9. Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói: Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực (Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới): Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/cơ sở.

10. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

II. HỒ SƠ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công theo Phụ lục số 01.

2. Đề án khuyến công theo Phụ lục số 02.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tài liệu đối với một số dạng đề án quy định tại phụ lục 2, Thông tư số 36/2013/TT-BCT 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1. Hình thức đăng ký: Các cơ sở sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu theo địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

2. Thời gian đăng ký:

- Đối với các đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022: Trước ngày 15/11/2021.

- Đối với các đề án thực hiện trong giai đoạn 2023-2025: Trước ngày 20/5 hàng năm (năm trước của năm kế hoạch).

Chi tiết các Phụ lục hướng dẫn xem tại đây

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Trung Tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu, ĐT: 0213.3790443; Phòng Quản lý công nghiệp, ĐT: 0213.3798824 để được giải đáp./.

 

Nguồn:Phòng QLCN