XNK

Thông tin về quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang


2021-11-04 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 1439⁄SCT-QLTM ngày 02⁄11⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

       Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động trong công tác vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang nhằm tránh thiệt hại rủi ro; Ngày 04/11/2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1986/SCT-QLTM thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý để nắm được quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang khi xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên.

      Chi tiết Công văn số 1439/SCT-QLTM ngày 02/11/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang xem tại đây

Nguồn: