Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014


2014-07-24 - Sáu tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Công thương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao.

          Sáu tháng đầu năm 2014, Sở Công thương đã phổ biến, tuyên truyền Luật  Phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm  2012; Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng; ban hành 05 văn bản liên quan đến công tác Phòng chống tham nhũng như: Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập 2013; xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan bản, đơn vị năm 2014; kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Sở năm 2014; kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận.

          Qua công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục tạo sự chuyển biển về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, đơn vị.

          Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành, đặc biệt những cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ ở công việc có tính nhạy cảm, như kiểm soát viên thị trường, công tác tài chính, một cửa… Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2014, số công chức, viên chức trong toàn ngành đã chuyển đổi vị trí công tác 05 người.

          Công tác tuyển dụng cán bộ công chức vào cơ quan được công khai về tiêu chuẩn; vị trí cần tuyển dụng; trình độ nghiệp vụ chuyên môn, có kế hoạch ngay từ đầu năm theo chỉ tiêu biên chế của UBND tỉnh giao…Việc quy hoạch cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, điều động, khen thưởng, kỷ luật trong cơ quan đều được công khai và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

          Năm 2013, Sở Công thương thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định là 76 người. Trong đó, số người đã kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện tỉnh Ủy quản lý là 04 người. Đến thời điểm báo cáo trong cơ quan, đơn vị chưa có trường hợp nào được xác minh tài sản, thu nhập, về hình thức công khai cơ quan, đơn vị tiến hành công khai bằng hình thức niêm yết.

          Sáu tháng cuối năm, Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị định Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 26/10/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn 2 (2012-2016). Chủ động việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2014; minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, không ngừng rèn luyện nâng cao nhận thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức cho cán bộ trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác phòng, chống tham nhũng...

Nguồn:Thu Trang (Thanh tra Sở)