Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-09-09 - Thực hiện Công văn số 2450⁄UBND-KTN ngày 13⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế quản lý.

Ngày 25/8/2021 Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1488/SCT-QLCN về việc xin ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sau khi nghiên cứu tổng hợp các ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung được đầy đủ và hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định.

Văn bản tham gia ý kiến của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/9/2021, theo địa chỉ: Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu; điện thoại liên hệ 0213.3798824, Email: pqlcn.soct@laichau.gov.vn.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tải về:

         - Dự thảo Tờ trình.

         - Dự thảo Quyết định.

         - Bản tổng hợp điều chỉnh bổ sung Quy chế .

 

Nguồn:Phòng QLCN