Kế hoạch triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025


2021-08-13 - Ngày 11⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2413⁄KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

 

                    Chi tiết Kế hoạch số 2413/KH-UBND của UBND tỉnh Lai Châu xem tại đây

Nguồn:TT