Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4


2021-08-10 - Thực hiện Công văn số 4748⁄BCT-ĐTĐL ngày 06⁄8⁄2021của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Ngày 09⁄8⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1370⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện một số nội dung hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh như sau:

 1. Giảm tiền điện cho các cở sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

a) Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh trại quân đội, trường của quận đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một khoản chi phí của người cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

b) Mức hỗ trợ: Giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu tại điểm a mục 1 Công văn này.

c) Thời gian hỗ trợ giảm giá tiền điện: Bẩy (07) tháng kẻ từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

d) Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp cho Công ty Điện lực Lai Châu.

2. Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 940/SCT-QLNL ngày 04/6/2021 của Sở Công Thương Lai Châu về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3.

3. Sau thời gian giảm tiền điện quy định tại điểm c mục 1 Công văn này và thời gian quy định tại mục 2 Công văn số 940/SCT-QLNL ngày 04/6/2021 của Sở Công Thương Lai Châu: Áp dụng giá bán điện theo quy định Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện hoặc tại văn bản quy định khác thay thế.

Chi tiết Công văn số 4748⁄BCT-ĐTĐL ngày 06⁄8⁄2021của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL