Triển khai thực hiện Thông tư số 05⁄2021⁄TT-BCT ngày 02⁄8⁄2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện


2021-08-05 - Triển khai Thông tư số 05⁄2021⁄TT-BCT ngày 02⁄8⁄2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22⁄9⁄2021 thay thế Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT ngày 02⁄10⁄2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Lai Châu; Truyền tải điện Tây Bắc 2; chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện; sử  dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật; kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương xem tại đây 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Công Thương để phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Nguồn:Trần Thu