Tình hình Công thương tháng 7 năm 2021


2021-08-04 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2021(theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.157,7 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với tháng trước, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 845 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với tháng trước, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 312,7 tỷ đồng, tăng 24,4% so với tháng trước, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 80,7 tỷ đồng, giảm 15,8% so với tháng trước, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện ước đạt 1.064,7 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với tháng trước, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 85,4% so với tháng trước, tăng 13,4% so với cung kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 1.200,2 triệu kWh; đá xây dựng 35.816 m3; chè khô các loại 1.778 tấn; gạch xây dựng 7,538 triệu viên; nước máy sản xuất 440.000m3; xi măng 200 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 98.720/103.752 hộ, đạt 95,15%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.032/103.752 hộ, chiếm 4,85%.          Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 900/956 thôn bản, đạt 94,1%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 56/956 thôn bản, chiếm 5,9%.   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2021 ước đạt 523,28 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 152,8 tỷ đồng; hàng may mặc 24,2 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 49,4 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 4,3 tỷ đồng; xăng dầu 62,5 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2021 diễn ra bình thường theo đúng Quy trình kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3,67 triệu USD, tăng 1,6% so với tháng trước, giảm 63,5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2,87 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng trước, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương khác qua địa bàn đạt 1,2 triệu USD; giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu  đạt 1,67 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 290 tấn, trị giá 0,62 triệu USD; quả chuối xanh, ngô, sắn, nghệ, mía 2.400 tấn, trị giá 1,05 triệu USD.

Giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 0,8 triệu USD, giảm 5,9% so với tháng trước, giảm 81,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Công Thương điều chỉnh công suất trạm biến áp 110kV các nhà máy thủy điện Nậm So 1 tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường và Nậm So 2 tại xã Nậm Xe và xã Mường So, huyện Phong Thổ. Phê duyệt phương án bảo vệ hồ chứa nước công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 1 tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè và công trình thủy điện Nậm Lụm 2 tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 nhằm tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng đề cương dự toán Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xây dựng trang website thương mại điện tử trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định; lựa chọn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xây dựng, phát triển bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Tiếp tục rà soát các sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để xây dựng các đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2021 và đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022 trình cấp có thẩm quyền thẩm định; phối hợp đơn vị tư vấn, đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt./. 

Nguồn:Đặng Thủy