Hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH xây dựng và Cấp nước Lai Châu


2014-07-17 - Căn cứ Nghị định số 99⁄2011⁄NĐ-CP ngày 27⁄10⁄2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ Quyết định số 02⁄2012⁄QĐ-TTg ngày 13⁄01⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ngày 11/7/2014, Sở Công thương đã có Thông báo số 417/TB-SCT về việc chấp nhận hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH xây dựng và Cấp nước Lai Châu gồm Hợp đồng mẫu dịch vụ cung cấp nước áp dụng cho Hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức. Nội dung của hợp đồng theo mẫu xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại