Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-03-31 - Tổng hợp các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu cụ thể:

 

                - Các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Tập 1   

                - Các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Tập 2    

                - Các Quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Tập 3

Nguồn:Phòng QLNL