Sở Công Thương Lai Châu: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


2021-06-20 - Thực hiện Kế hoạch số 21-KH⁄TU ngày 30⁄3⁄2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Trong 02 ngày 18 và 19⁄6⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được xem video ghi hình của các đồng chí báo cáo viên ở Trung ương và được đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-3030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Sau khi được học tập Nghị quyết, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã nắm vững được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận, tin tưởng, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ Sở phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nguồn:Trần Thu