Sở Công Thương: Triển khai Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-06-21 - Ngày 18⁄5⁄2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; ngày 17⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1031⁄SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo đúng các quy định tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

- Yêu cầu các đơn vị quản lý chợ niêm yết công khai mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ;  ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh tại các điểm kinh doanh cố định trong chợ; mở sổ sách kế toán theo dõi việc thu, quản lý nguồn thu và sử dụng hóa đơn, chứng từ thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định. Riêng đối với các đơn vị quản lý các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước phải thực hiện thủ tục kê khai giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định của Luật giá.

- Phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các quy định thu, quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Chi tiết Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM