XNK

Sở Công Thương Lai Châu triển khai Thông tư 02⁄2021⁄TT-BCT ngày 11⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương


2021-06-11 - Ngày 11⁄6⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02⁄2021⁄TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27⁄6⁄2021.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nắm được để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, có thể tận dụng ưu đãi thuế quan ngay khi Hiệp định UKVFTA có hiệu lực.

Chi tiết Thông tư số 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM