Lai Châu: Tăng cường quản lý hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản


2021-06-16 - Để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Ngày 15⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1018⁄SCT-QLTM đề nghị các đơn vị vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản.

- Thường xuyên thực hiện công tác giám sát an toàn trong quá trình hoạt động của các hồ chứa quặng đuôi; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi theo hướng dẫn tại Thông tư 41.

- Theo dõi, cập nhật các thông tin dự báo về thời tiết (đặc biệt là mưa, lũ) để chủ động phòng ngừa sự cố hồ chứa quặng đuôi.

- Triển khai các biện pháp ứng phó sự cố; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của người dân.

- Kịp thời báo cáo Sở Công Thương, các đơn vị liên quan trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố để tổ chức kiểm tra, đánh giá, có biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp. Thực hiện các báo cáo khác theo quy định tại Thông tư 41.

 Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương xem tại đây.

 

 

 

Nguồn:Phòng QLCN